Euromedicare Web Site Kullanım Şartları

İşbu “EUROMEDICARE SİTE KULLANIM ŞARTLARI EuroMedicare Sağlık Turizm Ltd. tarafından yönetilmekte olan siteden yararlanma şartlarını ve buna ilişkin kullanım koşullarını belirlemektedir.

 

TANIMLAR
İşbu EUROMEDICARE Mobil Uygulama Kullanım Şartları’nda yer alan;
KULLANICI(LAR): İşbu EUROMEDICARE  Kullanım Şartları’nı kabul etmek suretiyle EUROMEDICARE’a kayıt olan ve giriş yapan gerçek kişiyi,

 

KİŞİSEL VERİ: EUROMEDICARE’a kayıt olmak amacıyla, kullanıcıdan alınan ad, soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet bilgileri, kullanıcının konum verisi ve kullanıcının gezinme bilgilerini,

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

 

EUROMEDICARE: EuroMedicare Sağlık Turizm Ltd. tüm iştirakleri ve ortaklıkları ifade etmektedir.

 

Kullanıcı, siteye’ye kayıt olarak, Kullanım Şartları’nın tamamını okuduğunu, tüm koşulları anladığını ve onayladığını ve site kullanıcılığına ilişkin olarak açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

VERİ PAYLAŞIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY

“Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”ni kabul etmekle, paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, EuroMedicare Sağlık Turizm Ltd. tarafından çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

 

Site kapsamında belirlenen yöntemleri kullandığınızda, Kullanıcılık için gerekli kişisel verileri online randevu bilgileri, websitesi ve mobil uyumlu site kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, katıldınız anketler, konum verisi; size özel içerikler, kampanyalar, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi için sistemin gereği olarak EuroMedicare Sağlık Turizm Ltd. tarafından işlenmektedir.

 

Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak; EuroMedicare Sağlık Turizm Ltd., tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflarla paylaşılacaktır. KULLANICI’nın, EUROMEDICARE tarafından sunulan faydaları alabilmesi ve bu avantajlardan haberdar edilmesi için, kişisel verilerinin siteye işlenmesi zorunludur. KULLANICI, bu paylaşıma izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Bunun yanında, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri koruması ve güvenliği konusunda bizimle hukuken ve teknik olarak aynı sorumlulukları taşıyan, ilgili Mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve belirtilen kullanım amacı ile sınırlı olarak gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

 

KULLANICILAR, kişisel verilerinin EuroMedicare Sağlık Turizm Ltd.  tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiklerini kabul ve beyan eder. EuroMedicare Sağlık Turizm Ltd.  söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

 

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında EuroMedicare Sağlık Turizm Ltd.’ e müracaat ederek, işlenmesine, aktarılmasına onay vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkına sahip olduğunuzu, dilediğiniz zaman Kanunun 11. Maddesinde belirtilen hakları serbestçe kullanabileceğinizi belirtiriz. Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”, işbu EUROMEDICARE Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasıdır. KULLANICI olarak, site’den yararlanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni”nde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür irademle rıza gösteririm.

 

KULLANICI SÖZLEŞMESİ VE VERİ PAYLAŞIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY METNİNİ OKUDUM VE ONAYLIYORUM.

 

TİCARİ ELEKRONİK İLETİ
Onay vermem halinde EuroMedicare Sağlık Turizm Ltd.’e vermiş olduğum, e-posta adresi, telefon numarasına vesair iletişim kanallarına tanıtım, reklam, duyuru, promosyon, bülten, yenilik ve bilgilendirme amacı ile ticari elektronik ileti gönderimi yapılması konusunda bilgilendirildim.